background

Reglement

Laten we er samen een plezant weekend van maken.

Reglement

We vragen u aandachtig ons reglement door te nemen.

Artikel 1: Organisatie

IRON LAN organiseert een lanparty, gedurende dewelke bij verschillende wedstrijden prijzen en/of trofeeën te winnen zijn. De bijhorende wedstrijden lopen van het begin van IRON LAN tot net voor het einde van het evenement (de data zijn op te vragen via de website).

Door deelname aan IRON LAN verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement, alsook met elke beslissing die IRON LAN daarover neemt.

IRON LAN houdt toezicht op het regelmatige verloop van IRON LAN en haar bijkomende wedstrijden, op de strikte toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars, en het toewijzen van de prijzen. De beslissingen van IRON LAN kunnen niet betwist worden.

Er worden geen briefwisseling of telefoongesprekken in verband met IRON LAN en haar bijhorende wedstrijden gevoerd. IRON LAN behoudt zich ten allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het reglement.

Deze wijzigingen zullen gepubliceerd worden op haar website http://lan.tjeute.be/, IRON LAN zal, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de persoonsgegevens die bij registratie voor IRON LAN meegedeeld worden opslaan in zijn databanken. Dit stelt IRON LAN in de mogelijkheid de deelnemers regelmatig op de hoogte te brengen van nieuwe lanparties. Deze gegevens zullen NOOIT aan derden, voor gelijk welk doeleinde, zij het commercieel zij het persoonlijk, verkocht worden.

Alle persoonlijke gegevens die de deelnemers doorgeven aan IRON LAN zullen met de grootste discretie bewaard worden. Bij het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op IRON LAN.

Artikel 2: Deelname

Iedere persoon kan deelnemen aan IRON LAN en haar bijhorende wedstrijden. Er kan enkel individueel ingeschreven worden. Per persoon en per e-mail adres wordt slechts 1 inschrijving toegelaten. IRON LAN heeft het recht om de deelnemer(s) die zich meer dan één maal inschrijven volledig van de wedstrijd uit te sluiten.

De deelnemingsformulieren zijn geldig vanaf het moment dat IRON LAN ze in haar bezit heeft (dat wil zeggen, wanneer ze na de inschrijving online opgenomen zijn in haar database) en het gepast bedrag gestort werd op haar rekeningnummer. Deelnemingsformulieren moeten ten laatste op 7 Juni 2019 in het bezit zijn van IRON LAN om geldig te zijn, onder voorbehoud van het recht van IRON LAN om de inschrijvingen vervroegd af te sluiten indien de beschikbare plaatsen bezet zijn of om praktische redenen. De online inschrijving, het betalingsbewijs en de registratie in de database van IRON LAN geldt als bewijs. Een deelnemingsformulier kan niet geannuleerd worden.

De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor online inschrijvingen die niet in de database terug te vinden zijn.

Deelnemers die de inschrijvingsgelden betaald hebben maar geen deelnemersformulier bekomen hebben door vervroegd afsluiten van de inschrijvingen hebben recht op een volledige terugbetaling binnen de twee maanden na het evenement met vermindering van administratieve kosten. Deelnemers met een geldig deelnemersformulier die niet wensen aanwezig te zijn op het evenement kunnen hun deelnemingsformulier afstaan, ze hebben in dit geval geen recht op terugbetaling, indien de deelnemer niet aanwezig kan zijn door ernstig overmacht kan hij een aanvraag tot deelnemersformulier voor de volgende editie aanvragen bij IRON LAN, de raad van bestuur zal dan beslissen of de deelnemer een deelnemersformulier voor de volgende editie krijgt aan dezelfde waarde als het geannuleerde formulier exclusief administratieve kosten.

Artikel 3: Bepaling van de winnaars/prijzen

De winnaars zullen op het einde van IRON LAN, op de plaats waar de IRON LAN gehouden wordt, op de hoogte gebracht worden onder meer via omroeping.

De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura en kunnen niet doorgegeven worden aan derden. De winnaars moeten zich uiterlijk tegen het einde, op de plaats waar IRON LAN gehouden wordt, bekendmaken bij de organisatoren. Bij niet tijdige aanmelding zullen de prijzen in kwestie toekomen aan de organisatie.

Artikel 4: Algemeenheden

IRON LAN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel directe als indirecte, aan personen, al dan niet deelnemers, of materialen (hier inbegrepen hard-en software) als gevolg van het deelnemen aan IRON LAN en haar bijhorende wedstrijden, alsook als gevolg van het aansluiten van enige apparatuur op de netwerken voorzien door IRON LAN, inbegrepen maar niet limitatief het elektriciteit en computernetwerk. Dit geldt eveneens voor technische storingen en/of mankementen in de hard-of software, of van IRON LAN waardoor deelname aan de wedstrijd tijdelijk ofwel niet mogelijk is, onderbroken wordt of heel moeilijk verloopt.

Het is niet toegelaten te roken/drugs te gebruiken in het gebouw. De lanparty IRON LAN wordt gehouden in het pand Sulferbergstraat 3b te 8954 Westouter. De deelnemers aanvaarden de regels van dat huis alsook de bijhorende faciliteiten hierrond, zullen deze respecteren en zullen zich correct gedragen. Deelnemers of bezoekers die zich te buiten gaan aan dronkenschap, vandalisme, oproer, ruzie of ordeverstoring kunnen ten allen tijde de toegang tot de lanparty IRON LAN ontzegt worden en bij ernstige misdrijven zal de politie verwittigd worden.

Het gebruik van speakers is niet toegestaan. Speakers die aan of in de monitor bevestigd zijn mogen ook niet aangezet worden. Iedereen dient zich te voorzien van een hoofdtelefoon of brengt de lan door in stilte. Er zal controle zijn hierop en deelnemers die zich niet aan deze regel houden, kunnen verwijderd worden van de lanparty IRON LAN. Andere middelen om geluid te produceren zoals toeters, vuvuzela’s en dergelijke zijn tevens verboden. Een enkele uitzondering wordt gemaakt voor de crew die de luidsprekers in de zaal mag gebruiken om muziek af te spelen of iets te zeggen via de micro.

Het is niet toegelaten eigen switches/hubs aan te sluiten op het netwerk. Eveneens frigo's, microgolfs, ijskasten, ...Stekkerblokken met schakelaar worden in beslag genomen door de organisatie gedurende je verblijf op de lan.
Op alles wordt een sticker gekleefd met daarop je coördinaten. Bij het verlaten van de lan kan je alles komen ophalen, enkel op vertoon van identiteitskaart. (ter info: stekkerblokken met schakelaars zijn niet toegestaan omdat deze een kleine verliesstroom hebben. Als er meerderen op een kring een kwalitatief mindere blok gebruiken, zal de stroom onherroepelijk uitvallen.)

IRON LAN is niet verantwoordelijk voor ongeval, verlies of diefstal. Elke deelnemer ziet af van elk verhaal tegen IRON LAN en tegen de organisatoren in dit verband.

(ook al zit er niemand, hou ze leeg!!!)

De open plaatsen tegen de muren & hoeken van de zaal zijn geen plaatsen om je rommel te stockeren! Als je niet toekomt met de plaats onder/op je tafel, moet je het maar buiten of in je auto zetten. Je mag er wel liggen slapen, maar achteraf liefst je slaapzak wel weer opruimen...

Hou de nooduitgangen VRIJ. Alles wat voor een nooddeur ligt wordt professioneel verwijderd. Zorg ook dat het gangpad zo vrij mogelijk is, dat iedereen ongestoord kan passeren. Deze dingen zijn noodzakelijk voor de brandveiligheid!

Om deel te nemen aan IRON LAN moet u een minimum leeftijd hebben van 18 jaar. Indien zou blijken bij controle dat u jonger bent dan 18 jaar wordt u geweigerd en volgt geen terugbetaling. Tijdens de lan worden willekeurige controles gedaan!

Alle eventuele aanpassingen of verbeteringen aan dit reglement, daarbij inbegrepen tijdens de loop van de IRON LAN en haar bijhorende wedstrijden, gelden onverkort als punt van reglement.

Artikel 5: Verbod van misbruik

De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij consulteert, opvraagt of doorstuurt. In het algemeen kan IRON LAN niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via het netwerk en de infrastructuur van IRON LAN. Als het netwerk en infrastructuur van IRON LAN gebruikt wordt op enige wijze die in strijd zou zijn met onderhavig reglement en al haar voorwaarden, of met andere geldende voorschriften, zullen de noodzakelijke maatregelen genomen worden teneinde de inbreuk stop te zetten en heeft IRON LAN het recht om naar eigen oordeel de deelnemer onmiddellijk uit te sluiten en te verwijderen, zonder verwijl en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat IRON LAN tot enige schadevergoeding gehouden is. Elke deelnemer is aansprakelijk en zal IRON LAN schadeloosstellen voor alle kosten en schade die voortvloeien uit het oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het netwerk en infrastructuur door de deelnemer of door een derde partij en is tevens verplicht IRON LAN te vrijwaren tegen vorderingen van derden, daarbij inbegrepen vorderingen naar aanleiding van gebruik niet conform aan onderhavig reglement. Deze clausule is eveneens van toepassing indien de deelnemer gegevens verspreid of toegankelijk maakt op onrechtmatige wijze of met inbreuk op de rechten van derden, zoals intellectuele rechten en naburige rechten. De deelnemer vrijwaart IRON LAN voor elke vordering van derden in dit verband.

IRON LAN en/of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via haar netwerk. Het netwerk en infrastructuur van IRON LAN mag uitsluitend worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden. Het is ondermeer ten strengste verboden om een verbinding te maken of om materiaal te zenden, ontvangen, uploaden of downloaden, gebruiken of hergebruiken: waarvan het bestaan, de inhoud, het bezit, de verspreiding of het gebruik bedreigend, obsceen of frauduleus is;
dat inbreuk pleegt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, rechten van derden of wettelijke bepalingen;
dat een misdrijf vormt of een inbreuk op een rechterlijk bevel, een overheidsbesluit of enigerlei andere illegale handeling vormt.

Het is verboden het netwerk en infrastructuur van IRON LAN te gebruiken voor elke actie die leidt tot: de illegale of zonder toestemming genomen toegang tot de gegevens van de verbonden netwerken;
de aantasting of het in gevaar brengen van de goede werking van het IP netwerk en infrastructuur;
het in gevaar brengen van of de aantasting van de integriteit van computergegevens of de beschadiging of vernietiging van de informaticagegevens of van hun betrouwbaarheid;
het in gevaar brengen van of de aantasting van de privacy van derden in het algemeen of van andere deelnemers van het netwerk in het bijzonder.

Het is verboden om illegale software binnen te brengen of te gebruiken alsook enig ander materiaal dat illegaal is of inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden. Elke deelnemer vrijwaart IRON LAN voor elke vordering van derden in dit verband. IRON LAN is niet aansprakelijk voor inbreuken die deelnemers plegen via haar netwerk of infrastructuur. Elke deelnemer is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik ervan.

De deelnemer erkent dat IRON LAN niet in staat is de inhoud van de op haar server(s) en op de verschillende plaatsen geplaatste informatie te controleren. De deelnemer is en blijft alleen verantwoordelijk voor de inhoud van alle uitgewisselde gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de keuze en de gevolgen van het plaatsen van links naar andere servers of PC's. Elke deelnemer vrijwaart IRON LAN voor elke vordering en schade dienaangaande van derden.

Elke applicatie die het netwerk en infrastructuur overbelast of op onredelijke wijze belast, op welke wijze dan ook, zal worden beschouwd als een potentieel offensief gebruik van het netwerk en infrastructuur (overspoelen en weigeren van service) en is verboden. De deelnemer zal geen informaticapiraterij of hacking plegen tegenover het systeem van IRON LAN en hun leveranciers, of tegenover enig ander systeem.

De deelnemers aanvaarden dat de door hun hardware en software gegenereerde netwerktraffiek verzameld en bijgehouden mag worden door IRON LAN, de deelnemer aanvaardt dat hij op ieder moment IRON LAN toegang zal verschaffen tot zijn hardware en software ten behoeve misbruik op te sporen en te sactioneren.

Artikel 6: Geschillen

De deelnemers aanvaarden dat hun naam en/of de foto gepubliceerd worden alsook dat hun beeltenis of portret gereproduceerd en aan het publiek kenbaar wordt gemaakt op enigerlei wijze, daarbij inbegrepen via film en streaming, en dit ondermeer op de website(s) van de organisatoren, waaronder deze met url http://lan.tjeute.be.

IRON LAN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die het openbaar maken van deze gegevens zou hebben voor de winnaars.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Personen die op welke wijze ook IRON LAN en haar bijhorende wedstrijden vervalsen, een inbreuk plegen op het reglement of pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van IRON LAN en haar bijhorende wedstrijden uitgesloten; hun deelname geldt als niet bestaande.

De zaken die niet voorzien zijn in dit reglement zullen onderzocht worden door een Comité van Wijzen die aangesteld worden door de organisatoren (de samenstelling van dit comité kan geraadpleegd worden bij IRON LAN). De beslissingen van dit comité zijn onherroepelijk.

Door aan de lanparty IRON LAN deel te nemen aanvaardt men zonder voorbehoud alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren genoopt zijn te treffen. Tegen hun beslissing is geen verhaal mogelijk.

image
IRON LAN • editie 2018

We vragen u graag aandachtig om ons reglement te lezen. Laten we er samen een fijn weekend van maken.